O ambulancii

O ambulancii

Ambulanciu som začala prevádzkovať v r.2004 po predchádzajúcej skúsenej detskej kardiologičke a výbornej lekárke MUDr. Helene Sekulovej, spočiatku ako neštátne zdravotnícke zariadenie, od r. 2011 pod hlavičkou CARDIOMED s.r.o.

Lekárka: MUDr. Eva Balážová, PhD. , rod.Bayerová. Po ukončení LFUK Bratislava v r. 1993 som začala pracovať na II.detskej klinike Detskej fakultnej nemocnice /DFNsP/ v Bratislave – Kramároch ako interná ašpirantka. Od r. 1996 som začala pracovať v Detskom kardiocentre DFNsP v Bratislave, neskôr po v NÚSCH a.s., pracovisko Detské kardiocentrum až do roku 2019. V r.2004 po prevzatí Kardiologickej ambulancie pre deti a dorast v Trnave som si v Detskom kardiocentre znížila pracovný úväzok na 1 deň v týždni a doteraz tam na oddelení porúch rytmu a kardiostimulácie pracujem každý utorok. To mi priamo umožňuje konzultovať nálezy mojich trnavských pacientov u kolegov v Bratislave.

Vzdelanie:

  • Lekárska fakulta UK Bratislava – r.1993
  • Atestácia I.stupňa z pediatrie – r.1998
  • Nadstavbová atestácia z detskej kardiológie – r.2001
  • Certifikát z echokardiografie detí – r.2003
  • Nadstavbová atestácia z dorastového lekárstva – r.2004
  • Ukončenie postgraduálneho štúdia – r. 2006


Zdravotná sestra: Silvia Pikusová. Po skončení strednej zdravotnej školy pracovala 7 rokov na chirurgickom oddelení NsP Ilava, potom v zubnej ambulancii. Po materskej dovolenke nastúpila do FN Trnava - detská klinika /odborné ambulancie/, neskôr pracovala v dennom detskom respiračnom sanatóriu. Od roku 2016 pracuje v kardiologickej ambulancii pre deti a dorast v Trnave. 

Vzdelanie:

  • Maturita: SZŠ Pov. Bystrica, odbor Všeobecná sestra – r.1996
  • Vyššie odborné vzdelanie: SZŠ Trenčín, odbor Všeobecná diplomovaná sestra – r.2002